MANAGED PRINT SERVICES

U savremenom poslovnom okruženju kontrola i smanjenje troškova su važniji nego ikada. Tokom priprema strategija preduzeća za povećanje prihoda ili pobošljanje procesa velika pažnja se poklanja upravljanju štampom i dokumentacijom. Integracija i procesno upravljanje su jedini siguran put ka ovom cilju.

MPS – prvi korak ka budućnosti!

Prilikom implementacije MPS rešenja vodi se računa o upravljanju promenama i bitna pažnja se poklanja i angažovanju zaposlenih. Ovo je garancija dugoročnih poboljšanja u procesu obrade dokumenata i poslovne efikasnosti.

Prilikom planiranja MPS rešenja, naši konsultanti i projekt menadžeri upoznaju potrebe klijenata. Procenu kritičnih komponenti sistema kao i kontinuirani uspeh od strategije do realizacije moguće je ostvariti jedino saradnjom sa zaposlenima u kompaniji.

Na ovaj način počinjemo upravljanje celokupnim okruženjem koje se bavi dokumentacijom a koristeći Single Point of Contact. Veličina sistema kompanije RICOH International čiji smo distributivni i servisni partner za Balkan omogućuje ekspanziju poslovanja, prilagođavanjem rešenja od lokalnog do globalnog pokrivanja svih vaših kancelarija ili poslovnica.

Ovaj termin poznatiji je u savremenom poslovanju kao Distributed Print Services.

Aktivno upravljanje troškovima

Proizvodnja dokumenata je tipično jedan od najvećih troškova organizacije, koji odnosi do 3% prihoda. Ipak, mnoge organizacije nemaju vremena, osoblja ili stručnosti da efikasno nadgledaju ili upravljaju svojim okruženjem za štampu.

Aktivnim upravljanjem odnosno kontinuiranom optimizacijom infrastrukture za štampu i povezanim poslovnim procesima kroz Managed Print Services se štedi novac i povećava efikasnost. Ovo je, takođe, jedan od savremenih načina za poboljšanje produktivnosti.

MPS dakle podrazumeva uvođenje svih uređaja za skeniranje i štampu u jedan Ugovor. Koncept MPS-a je, šire gledano, deo procesa upravljanja dokumentacijom koji se zove Managed Document Services.

Zašto MPS?

 • Troškovi štampe postaju vidljivi,
 • Omogućuje se kontrola nad troškovima štampe,
 • Počinje promena navika u štampanju,
 • Smanjuje se količina odštampanih strana,
 • Fokus na primarnu delatnost,
 • Racionalizacija broja dobavljača,.
 • Uvođenje jedinstvenog rešenja,
 • Pojednostavljenje radnih tokova dokumenata,
 • Povećanje sigurnosti štampe uvođenjem bezbedonosnih procedura,
 • Konitunuirano poboljšanje životnim ciklusom dokumenta,
 • Eliminiše se ili znatno smanjuje otpad,
 • Smanjenje lošeg uticaja na životnu sredinu.