ULTIMA® HR and Payroll

ULTIMA® Lon

ULTIMA® RMS

ULTIMA® WMS

ULTIMA® CRM

ULTIMA® Billing

ULTIMA® Business Modules

ULTIMA® HR and Payroll

ULTIMA® HR i Payroll

 

Svaka kompanija mora izračunati plate zaposlenih i voditi evidenciju o podacima o zaposlenima. ULTIMA® HR i Payroll (ULTIMA® ljudski resursi i plata) je aplikacija koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe za upravljanje ovim procesima.

 

Softverski modul omogućava vođenje evidencije za sve zaposlene i čuvanje podataka o njima. Podaci su grupisani u više logičkih skupova i pružaju informacije o ličnim podacima, obrazovanju i stručnosti, sporazumima i aneksima koji se odnose na zaposlenog ili bivšeg zaposlenog, radnom iskustvu, izdatoj opremi, zdravstvenom stanju, medicinskim pregledima itd.

 

Obračun zarade omogućava da se parametri obrađuju, prema različitim kriterijumima u zavisnosti od potreba kompanije, izračunavanje dobiti / odbitaka, plaćanja, poreza, kao i kreiranje elektronske datoteke za mesečni obračun integrisanog plaćanja.

 

ULTIMA® HR i Payroll omogućava kontrolu i upravljanje odsustvima (po nekoliko osnova), priključivanje i pregledanje dokumenata u elektronskom formatu, stvaranje dokumenata (zahtevi za odsustvo, sporazumi i aneksi, itd.).

 

U ULTIMA® HR i Payroll su preduzete mere za zaštitu osetljivih podataka koji se tretiraju kao poslovna tajna, kao što su lični podaci zaposlenih i njihove plate. Da bi obezbedili najviši stepen sigurnosti, prava pristupa u modulu su definisana po korisnicima koji mogu pregledati, dodati, promeniti ili obrisati podatke u modulu. Sve informacije i način komunikacije centralne baze podataka su šifrovani.

 

Uključene funkcije:

 

 • Administracija sistema
 • Registri / kodovi
 • Dosije zaposlenih
  • Lični podaci
  • Lekarski pregledi
  • Kvalifikacije (tehničke i ne-tehničke)
  • Sporazumi
  • Izdavanje opreme i osnovnih sredstava
  • Sakupljanje priloženih dokumenata
 • Parametri za izračunavanje plata
 • Obračun zarada
 • Dobit i odbici
 • Izrada mesečnog obračuna integrisanog plaćanja
 • Generisanje izveštaja za zaposlene
 • Obuke

 

Aplikacija radi u Windows okruženju, omogućava komunikaciju i preuzimanje / slanje podataka sa eksternim sistemima za vođenje evidencije radnog vremena i softverskim paketima ULTIMA Standard, Professional i Enterprise.

ULTIMA® Lon

ULTIMA® Lon

 

ULTIMA® Lon je softversko rešenje za kompanije koje uvoze materijale koji treba da budu prečišćeni i koji se nakon toga izvoze sa dodatnom vrednošću.

 

Osim materijalnog praćenja, sistem takođe pruža uvid u i upravljanje proizvodnim procesima, evidentiranje otpada, generisanje izvoznih faktura, listu pakovanja i drugih neophodnih dokumenata.

 

Sistem omogućava:

 

 • Potpuna sledljivost prilikom uvoza i prijema materijala u skladištima (carinsko skladištenje)
 • Uvid u raspoloživu zalihu
 • Kretanje proizvodnje
 • Pakovanje
 • Izvoz
 • Potpuna sledljivost u skladu sa carinskom deklaracijom (po C broju)
 • Uvid u zakonski definisan period za ulaz / izlaz

 

ULTIMA® Lon omogućava kreiranje elektronskih fajlova i komunikaciju sa Upravom carina prilikom registracije za uvoz i izvoz sirovinskog materijala. Sistem je kreiran za rad u Windows okruženju.

ULTIMA® Records Management System

ULTIMA® Records Management System – Softverski sistem za upravljanje elektronskim i fizičkim dokumentima koji uključuje identifikovanje, klasifikovanje, skladištenje, obezbeđivanje, pretraživanje i korišćenje zapisa i dokumenata za vreme njihovog životnog ciklusa.

Uključeni moduli:

DELOVODNIK– zavođenje, kategorizacija i raspodela po odeljenjima

SKENIRANJE – verifikacija, digitalizacija i unos dokumenata u sistem

ARHIVA– fizičko odlaganječuvanje i upravljanje dokumentima

PRETRAŽIVANJE – pretraživanje, preuzimanje, štampanje, slanje na mejl

ADMINISTRACIJA – kreiranje odeljenja, korisnika, dodela prava pristupa, određivanje stepena poverljivosti, tipova dokumenata, kreiranje registratora.

ULTIMA® WHM

ULTIMA® WMS

 

ULTIMA® VMS je sistem za upravljanje radom skladištenja prilikom prijema ili davanja robe, smeštanja ili uzimanja iz skladišta, preseljenja, proveravanja ili kontrole i inspekcije. Sistem je podeljen na dva dela:

 

 • Desktop aplikacija – instalirana na računaru i namenjena upravljanju svim procesima koji potiču iz EPR-a i ručnih računara.
 • Mobilna aplikacija – instalirana na ručnom računaru i namenjena za prijem.

Fokus sistema je na upravljanju logističkim i fizičkim procesima skladištenja. Koristan je za organizovan rad u sektoru skladištenja i smanjuje vreme potrebno za pretraživanje proizvoda na različitim lokacijama. On obrađuje podatke u realnom vremenu, optimizuje prostor za skladištenje robe, kretanje u skladištu, a takođe omogućava brzu i tačnu obradu naloga za prijem / isporuku prilikom izračunavanja zaliha putem FIFO metode (prvi unutra / prvi van) ili FEFO (prvi istekao / prvi van), ukoliko su u pitanju proizvodi sa rokom trajanja.

 

Operativni procesi se implementiraju radom sa mobilnim uređajem sa ugrađenim čitačem bar-kodova i mrežnom vezom (Wi-Fi) za pristup u bazi podataka u realnom vremenu.

 

Osnovne funkcionalnosti su:

 

 • Prijem robe
 • Skladištenje robe
 • Provera stanja zaliha
 • Priprema i isporuka robe
 • Automatsko praćenje lokacije proizvoda

Sistem omogućava integraciju sa svim softverskim paketima ULTIMA® ERP sistema, Basic, Standard, i Professional.

 

ULTIMA® WMS kreiran je za rad na ručnom računaru sa operativnim sistemom Windows i sa Windows okruženjem za desktop aplikaciju, za upravljanje svim procesima koji potiču iz EPR sistema i ručnog računara. Stabilna internet komunikacija (WLAN) je potrebna za povezivanje sa ručnim računarima i za neometano i kvalitetno funkcionisanje.

ULTIMA® CRM

ULTIMA® CRM

 

ULTIMA® CRM – je sistem koji omogućava da se podaci generišu i obrađuju u jednoj ili više baza podataka koji su ručno ili automatski ubačeni iz drugih sistema, i obezbeđuje naprednu prezentaciju, generisanje i analizu unapred definisanih izveštaja i izveštaja koje proizvodi korisnik.

 

Korisnici su kompanije svih industrija i veličina, jer se sistem prilagođava potrebama, aktivnostima i procesima kompanije. ULTIMA® CRM primenjuje se u preduzećima koja se bave proizvodnjom, prodajom, pružanjem usluga, javnim institucijama i drugim aktivnostima.

 

Obično, CRM sistem obrađuje podatke o stanju različitih predmeta pomoću suočavanja, vizuelnih provera, fotografije, popunjavanja upitnika, informiše o koji se proizvodi najviše troše, ali takođe daje podatke o tome koji se artikal najviše potražuje.

 

CRM je dvosmeran, sa mogućnošću prezentacije, ali i ubacivanja podataka, automatski i / ili ručno.

 

Fokus Poslovne analitike (BI), kao jedne od komponenti CRM sistema, orijentisan je ka pružanju izveštaja na jednostavan i brz način. Prilagodljiv je, jednostavan za rukovanje i omogućava brze i precizne izveštaje. On je autonoman i pruža korisniku mogućnost izbora u vezi sa parametrima i atributima koji će se koristiti za generisanje izveštaja prikazanih u Excel dokumentu i Pivot grafikonima.

 

Izveštaji se prilagođavaju i proizvode u zavisnosti od potrebe kompanije. Štedi se vreme kao rezultat BI modula, a istovremeno  korisnici će brzo i u realnom vremenu dobiti precizne i tačne izveštaje koji se proizvode zbog prethodno postavljenih filtera. Da bi CRM uspešno funkcionisao, neophodno je koristiti verziju Excel-a koja nije starija od 2012. godine.

 

ULTIMA® Billing

ULTIMA® Billing

 

ULTIMA® Billing je softversko rešenje za kompanije koje pružaju usluge krajnjim korisnicima i imaju mnoštvo mesečnih faktura / računa koje treba platiti za pružanje usluga svojim korisnicima.

 

Ovaj modul omogućava pravovremeno fakturisanje, potpuni uvid u realizaciju i plaćanje korisnika, a takođe maksimizira profitabilnost kompanije.

 

Sistem omogućava potpunu finansijsku obradu podataka o korisnicima usluga, mogućnost grupnog fakturisanja, kao i za izradu obaveštenja pre izuzimanja za neplaćeni ili dospeo duga. ULTIMA® Billing pruža kompletan korisnički uvid i analitiku – plaćene i neplaćene fakture ili avansna plaćanja.

 

Generisanje faktura / računa omogućeno je za određeni period obračuna (za sve ili za grupe korisnika). Sistem takođe pruža mogućnost generisanja pojedinačnih faktura / računa korisnika za određeni vremenski period. Kreiranje i štampanje računa vrši se sa dva procesa, prvenstveno njihovim generisanjem u PDF formatu, koji se kasnije verifikuje i šalje za štampanje. Izrađene fakture / računi sadrže sliku bar-koda za brzo identifikaciju.

 

Osnovni alati aplikacije koji su uključeni:

 

 • Katalog podataka za artikle, cenovnike, poreze, plaćanja, plan računa, itd.
 • Obrada ulaznih i izlaznih dokumenata, cenovnika, dosijea klijenata, štampanja grupnih dokumenata, priključivanje datoteka.
 • Finansijski rad – knjigovodstvo, nalozi, automatsko sastavljanje i rastavljanje dokumenata, vršenje kompenzacija, prenošenje klijenata.
 • Finansijski izveštaji – analitička i sintetička kartica, otvorene stavke, specifikacija prometa, dospelost duga, dokument koji nije rezervisan, stanje na računu, bruto bilans, završni list, evidencija ulaznih i izlaznih faktura.
 • Administracija
 • Obračun – obaveze i plaćanja, grupna faktura, izrada obaveštenja pre isključivanja, izveštaji za aktivne korisnike, nove korisnike, promet itd.

Sistem takođe omogućava povezivanje sa bankama, preuzimanje elektronskih izjava, automatsko povezivanje plaćanja sa računima korisnika i knjigovodstvom. Kreiran je za rad u Windows okruženju.